GLOBAL RESOURCES


BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỌC BỔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TIẾP SƯC TÀI NĂNG BESTMIX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
V/v Trao học Bổng Tài Năng BESTMIX cho Qũy Học Bổng Khoa Hóa
Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Ban Điều Hành Qũy Học Bổng
 • Căn cứ vào nội quy , quy định ngày 30 tháng 03 năm 2011 của quỹ học bổng.
 • Căn cứ vào văn bản ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Học Bổng Tiếp Sức Tài Năng BESTMIX dành cho Qũy Học Bổng Khoa Hóa – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
 • Căn cứ vào biên bản họp ngày 15 tháng 11 năm 2013 về việc trao học bổng đợt 3 cho Qũy học bổng Khoa Hóa – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
 • Căn cứ vào khả năng và quyền hạn của Ban điều hành Qũy HB, Chủ tịch danh dự kiêm quỹ điều hành Qũy Học Bổng.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Trao tặng Học Bổng Tiếp Sức Tài Năng BESTMIX lần thứ 3 cho sinh viên và Qũy Học Bổng Khoa Hóa – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2013 – 2014 với tổng gía trị là 50.000.000 VNĐ, bao gồm các học bổng sau:
 • Học  bổng trao tặng cho 5 sinh viên học tập đạt thành tích cao và có điểm thi vào đại học cao nhất Khoa Hóa năm 2012 - 2013 là : 25.000.000 VNĐ.
 • Nguyễn Chiến Thắng  - Lớp: 09CNVL -H1 ( Gía trị HB: 5.000.000 đồng )
 • Nguyễn Trung Thành - Lớp : 10CNVL-H1 ( Gía trị HB: 5.000.000 đồng )
 • Lê Tiến Dũng - Lớp: 12CNVL ( Gía trị HB : 5.000.000 đồng )
 • Võ Thị Mỹ Dung - Lớp: 12CNVLLT (Gía trị HB : 5.000.000 đồng )
 • Nguyễn Đức Tuấn Ngọc - Lớp:13H5 ( Gía trị HB: 5.000.000 đồng )
 • Học bổng cho hoạt động Đoàn, CLB Tiếng Anh : 15.000.000 VNĐ.
 • Học bổng dành cho Quỹ Học Bổng của Khoa Hóa  đợt 3 : 10.000.000 VNĐ.
Điều 2: Ban điều hành " Qũy Học Bổng Tiếp Sức Tài năng BESTMIX " và Ban điều hành Qũy Học Bổng Khoa Hóa thực hiện quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
                                                                           TP.HCM, Ngày 15 tháng 11 năm 2013
                                                                                   Chủ tịch danh dự kiêm điều hành quỹ HB
                                          Qũy HB Tiếp sức Tài Năng BESTMIX
                                                                                                       Đồng Thị Trưng

Regards,
Pham Hong Thai (Mr.)
Chemical engineering - Oil & Gas,
Mobile: 090.68.499.68
________________________________________________________
þ Please consider the environment before printing this e-mail.
0 Responses

Đăng nhận xét